Condicions de matriculació

1.- Prova de nivell. L’accés de nous alumnes a grups de nivell no principiant està condicionat a la realització d’una prova de nivell online, disponible al enllaç portal.centreidiomes.es. La realització de la prova de nivell no és garantia, en cap cas, de la reserva de plaça en els cursos.

2.- Drets d’inscripció. La primera vegada que una persona es matricula en un curs del Centre d'Idiomes Comporta el pagament els drets d'inscripció abans del començament del curs (40€). Aquesta matricula dona accés a tots els serveis de la plataforma de formació: els materials docents que no siguen llibres de text, tutories i classes en línia, activitats culturals celebrades en el centre, i altres avantatges. Els drets d'inscripció no són reembossables en cas de cancel·lació o baixa del curs.

3.- Descomptes. Els descomptes no acumulables entre si al fet que pot acollir-se són els següents:.

 1. 25% alumnat matriculat en la Universitat de València
 2. 10% Alumni UV
 3. 10% familiars primer grau de persones treballadores de la UV
 4. 10% Parc Cientific UV: persones treballadores del Parc i empreses allotjades i familiars en primer grau.
 5. Percentatge específic recollit a col·lectius inclosos en convenis o acords del CdI. (Consultar web)
 6. 10% per matricula en un segon curs.

Excepcionalment un 5% acumulable als anteriors descomptes per matrícula anticipada fins al 31 d'agost 2021. Els altres descomptes no són acumulables entre si.

Aquelles persones beneficiàries de descomptes en el preu dels cursos veuran reduït aquest import en formalitzar el pagament del curs, o en les últimes quotes si s'ha optat pel fraccionament del pagament. En cas de causar baixa, una vegada iniciat el curs, els descomptes perdran la seua efectivitat.

4.- Nombre d’alumnes per grup. Les places en els grups són limitades i haver realitzat prova de nivell o haver rebut informació sobre la disponibilitat de places en una data determinada no suposa reserva de plaça. Queda a criteri de la Direcció dividir o cancel·lar el grup en funció de les necessitats del centre. Aquesta circumstància es posarà en coneixement de les persones afectades, els qui rebran informació d'altres grups disponibles o, en el seu cas, la devolució total de les quantitats abonades.

5.- Canvis de nivell / horari / grup. El canvi d'hora, grup o nivell ha de sol·licitar-se per escrit a la Secretaria: secretaria@centreidiomes.es. Aquests canvis estaran subjectes a la disponibilitat de places en els grups, hores i nivell sol·licitats.

6.- Avaluació. Es realitzarà una prova en finalitzar el curs en la qual s'avaluaran els coneixements, tant escrits com orals, per a determinar la consecució dels objectius fixats. Aquesta prova té caràcter obligatori per a l'obtenció del certificat d'assistència i aprofitament. En els cursos anuals es realitzaran a més dues proves parcials.

7.- Certificats. En un termini de quinze dies una vegada finalitzat el curs el certificat d'assistència o d'assistència i aprofitament estarà disponible, prèvia sol·licitud al correu secretaria@centreidiomes.es.

 1. Assistència. En el qual es farà constar el nombre d'hores del curs realitzat i el percentatge d'assistència.
 2. Assistència i aprofitament. A la finalització del curs, en cas d'haver aconseguit els objectius previstos per al nivell i una assistència mínima del 90%, es podrà obtindre un certificat on es farà constar el nivell realitzat, la qualificació obtinguda i el nombre d'hores del curs.

Excepcionalmente se podrá solicitar el certificado impreso en la Secretaría.

8.- Cancel·lació i baixes. En cas de voler cancel·lar la inscripció a un curs o donar-se de baixa, s'haurà d'emplenar la sol·licitud pertinent en la Secretaria del centre. S'acceptaran únicament sol·licituds de baixa presentades per escrit en la Secretaria del Centre d’Idiomes i d'acord amb les següents dates i condicions.

 1. Si es cancel·la la inscripció al curs amb una antelació mínima de quinze dies naturals abans de la data d'inici de les classes es tindrà dret a la devolució íntegra de les quantitats abonades, amb l'excepció dels drets d'inscripció.
 2. Si es cancel·la la matrícula amb posterioritat al termini indicat en l'anterior apartat a., a causa d'alguna de les següents causes justificades, i que han de ser documentades: canvi d'horari del curs acadèmic de la UV en el qual s'haja matriculat; incorporació a un nou treball; canvi d'horari laboral; malaltia de llarga duració; o trasllat de residència a una altra ciutat, tindrà dret a les següents devolucions sobre les quantitats abonades:
  • Si es causa baixa fins al 23 de desembre, en els cursos anuals, podrà recuperar el 65% del preu del curs.
  • Si es causa baixa entre el 7 de gener i el 28 (29) de febrer, en els cursos anuals, podrà recuperar el 30% del preu del curs.

Els drets d'inscripció no es reembossaran en cas de cancel·lació o baixa. Així mateix, en cas que la devolució comportara despeses addicionals o taxes bancàries, aquests correran per compte de l'alumne.